Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит


ДО
ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“

КОПИЯ ДО
ОБЩИНСКИ РЪКОВОДСТВА НА:
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА и ВМРО“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ- ОБЕДИНЕНИЕ“

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 4 април 2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г. с Указ № 9/14.01.2021 г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 5/19.01.2021 г. и на основание чл. 91 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, отправям настоящата ПОКАНА към ръководствата на политическите партии и коалиции за участие в публични консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Луковит.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната сграда на ул. „Възраждане“ № 73.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно чл.91, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и  Решение № 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа наименованието на партията, която прави предложението, трите имена и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по- рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от председателстващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
  4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия - Ловеч. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Община Луковит до Районна избирателна комисия - Ловеч.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит