Заповед №292/16.05.2024 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на алкохолни напитки


ЗАПОВЕД

№ 292/16.05.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит, с цел осигуряване на условия за спокойно протичане на изборния ден и обезпечаване нормалното провеждане на изборите за членове не Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Възлагам на Началник на РУ на МВР – Луковит, да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка в деня преди и по време на произвеждане на изборите за членове не Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.          

Забранявам продажбата на алкохолни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и развлечение, за периода от 20:00 часа на 08.06.2024 г. /събота/ до 20:00 часа на 09.06.2024 г. /неделя/.

Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат организирани семейни ритуали /сватби, кръщенета и др./, за което управителите на обществените заведения предварително са длъжни да уведомят кмета на съответното населено място.  

Забраната не се отнася и за продажба на алкохолни напитки на едро.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Началник на РУ на МВР-Луковит, на кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

Файлове:

Заповед № 292 - Заповед № 292

https://www.livechatalternative.com/