Заповед № 281/08.05.2024 г. относно провеждането на предизборната кампания


ЗАПОВЕД

№ 281/08.05.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.175 – 186 от Изборния кодекс и Решение № 3183-ЕП/НС от 29.04.2024 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Предизборната кампания се открива в 00:00 часа на 10 май 2024 г. /30 дни преди изборния ден/ и приключва в 24:00 часа на 7 юни 2024 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

4. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

5. Агитационните материали се поставят на определените за целта места, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата заповед. На всеки агитационен материал задължително, да се отбелязва от чие име се издава.

6. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

7. На сгради, огради и витрини агитационни материали се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

8. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали, извън времето за провеждане на предизборната кампания. Сигнали за така поставените предизборни агитационни материали, се подават до областен управител, кмет на общината, кмет на кметство и кметски наместници.

9. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.

10. Забранявам публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

11. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

12. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

13. Забранявам използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

14. Забранявам използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

15. Забранявам провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.

16. Забранявам провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.

17. Забранявам предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

18. Забранявам предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди.

19. Забранявам поставяне на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. При необходимост отстраняването на тези агитационни материали, да се извърши със съдействието кмета или кметския наместник и на органите на МВР, по решение на секционната избирателна комисия.

20. Доставчиците на печатните медийни и онлайн новинарски услуги, както и обществените и търговските електронни медии, да се съобразят със специалните правила за отразяване на предизборната кампания по Решение № 3183-ЕП/НС от 29.04.2024 г. на ЦИК.

21. В срок до седем дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали, по повод на вече приключилите избори. Съгласно чл. 472 от ИК, при неизпълнение на задължението чл. 186, ал. 3 от ИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. Съгласно чл. 473, ал. 1 от ИК, на лице което наруши забраната по чл. 185, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит, а копие от нея да се изпрати на РИК Ловеч, кметовете на кметства, кметски наместници и Началник РУ на МВР Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

 

Приложение № 1 към Заповед № 281/08.05.2024 г.

 

Места/табла за поставяне на агитационни материали на територията на община Луковит:

 

В град Луковит

- ул. „Възраждане“ №73 /табло при Община Луковит/

- ул. „Възраждане“ /табло – зелена площ, непосредствено след моста на реката/

- ул. „Димитър Талев“ /табло между общината и хотел „Дипломат“/

 

В селата на територията на община Луковит:

 

с. Карлуково
- автобусна спирка
 
с. Беленци
- ул. „Главна“ №49 /автобусна спирка/
 
с. Румянцево
- ул. „Централна“ №10 /Читалище „Д. Благоев“/
 
с. Петревене
ул. „Хаджи Димитър“ №69 /бивше НУ „Хр. Ботев“/
 
с. Тодоричене:
- ул. „П. Р. Славейков“ №15 /автобусна спирка/
 
с. Дъбен
- ул. „Поповска“ №7 /автобусна спирка/
 
с. Пещерна
- ул. „Витска долина“ №16 /сладкарница/
 
с. Торос
- ул. „Кирил и Методий“ №2А /сграда стара фурна/
 
с. Дерманци
- ул. „В. Левски“ №70 /табло между автобусна спирка и Читалище „Хр. Ботев“/
 
с. Ъглен
- ул. „Освобождение“ №7 /автобусна спирка/
- центъра /ограда - градинка при кметството/
- ул. „Освобождение“ №17 /Читалище „Отец Паисий“ /
 
с. Бежаново
- пл. „Първан Първанов“ /Читалище – бивше кино/
 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/