Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.


Във връзка с насрочените на 9 юни 2024 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в стая № 5, намираща се на първи етаж в сградата на Община Луковит от 08:00 до 17:00 часа, или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index, както и в кметствата и кметските наместничества на Община Луковит, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:

До 29.04.2024 г. до 17:00 ч., включително гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък-част II, представя заявление-декларация (Приложение № 21-ЕП), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, по чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

До 25.05.2024 г. до 17:00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 77-ЕП/НС), по чл. 34 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

До 25.05.2024 г. до 17:00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 26-ЕП), чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес на заявителя, саморъчно подписано. Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата https://www.grao.bg/elections/ на ГД „ГРАО“ в МРРБ, без да е необходим електронен подпис. Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1, или подадено чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес: https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

До 25.05.2024 г. до 17:00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление (Приложение № 30-ЕП), по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, подписано саморъчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес, като се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление, като не се изисква електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

До 01.06.2024 г. до 17:00 ч., включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението е (Приложение № 16-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

До 01.06.2024 г. до 17:00 ч., включително гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление (Приложение № 19-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 2 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

До 03.06.2024 г. до 17:00 ч., включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 25.05.2024 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, съгласно чл. 37 ал. 2 от Изборния кодекс, чрез заявлението (Приложение № 30-ЕП), подписано саморъчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес, като се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено и по пощата, факс или чрез електронно заявление, като не се изисква електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.“ – https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-chlenove-na-evropeyski-parlament-i-za-narodno-sabranie-na-9-yuni-2024-gbg-1.

Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/