Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК на територията на община Луковит


ДО
ОФИСИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. Ловеч 5500
Бул. „България“ №5
Тел: 0888895252
e_mail: [email protected]
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
гр. Ловеч,
бул. „Александър Стамболийски“ № 6,
тел. 0877937792,
e_mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. Ловеч,
ул. „Мостова“ № 2,
тел. 0887 197747, 0889430416
e_mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. Ловеч,
тел: 0879818028
факс: 068/603088
e_mail: [email protected]

Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
гр. Ловеч,
ул. Търговска № 65,
0886 444406,
e_mail: [email protected]

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
гр. Ловеч,
пл. „Тодор Кирков“ № 13
тел: 0883306418
e_mail: [email protected]

 

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/, на територията на община Луковит с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-то Народно събрание, за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс /ИК/, Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, Ви каня на 30.04.2024 г. /вторник/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната  сграда на ул. „Възраждане“ №73, за провеждане на  консултации за сформиране съставите на СИК  и ПСИК  на територията на община Луковит.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. На основание чл.91, ал.2 от ИК в консултациите могат да участва и други партии, които не са парламентарно представени.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

  • Коалиция „ГЕРБ-СДС“ от 69 народни представители;
  • Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ от 63 народни

представители;

  • Партия „ДПС“ от 36 народни представители;
  • Партия „Възраждане“ от 34 народни представители;
  • Коалиция „БСП за България“ от 23 народни представители;
  • Партия „Има такъв народ“ от 11 народни представители.

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК/ПСИК лице.

2. Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия – Ловеч /РИК/. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1 на поканата.

Представените документи остават като неразделна част към протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Община Луковит до РИК.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участвали в консултациите лица. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат и особените мнения. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

С уважение,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /п/
Кмет Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/