Заявления за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.


Във връзка с насрочените на 2 април 2023 г. избори за народни представители, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

  • за град Луковит – сградата на Общинска администрация, етаж 1, стая № 5, стая № 6 и справки на телефони: 0697 52542; 0697 52464;
  • за населените места в община Луковит – при кметовете на кметства и кметските наместници.

Справките и корекциите могат да се извършват от 20.02.2023 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

1. В срок до 18:00 ч. на 18.03.2023 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail: [email protected] (Приложение № 67-НС). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

2. В срок до 18:00 ч. на 18.03.2023 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС), за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

3. В срок до 18:00 ч. на 18.03.2023 г. кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели могат да подадат заявление-декларация по образец за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 25-НС), съгласно чл. 34, ал. 1-4 от Изборния кодекс се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник, собственоръчно подписано

4. В срок до 18:00 ч. на 25.03.2023 г. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление по образец (Приложение № 17-НС), съгласно чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс. Заявлението се подписва собственоръчно и се подава до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

 

 

https://www.livechatalternative.com/