Заповед № 84/24.02.2023 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви


ЗАПОВЕД

№ 84/24.02.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 1695- НС от 22.02.2023 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

   

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Определям помещения и места на открито за провеждане на предизборните прояви, както следва:

1.1. В сградата на НЧ „Съзнание“ гр. Луковит;

1.2. В кметствата и кметски наместничества – читалищните салони;

1.3. Площад „Трети март“ гр. Луковит;

1.4. Площади в центъра на кметствата.        

II. Ползването на местата по т. I да става след предварително подадено в Информационен център при Община Луковит писмено уведомление - Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед, от организаторите на предизборната проява.

След регистриране на уведомленията, копия от тях да се изпращат на Началник РУ на МВР Луковит и Началник РСПБЗН Луковит.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общината, а копие от нея да се изпрати на РИК Ловеч, Областен управител, на кметовете на кметства, кметски наместници, Началник РУ на МВР Луковит и Началник РСПБЗН Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Луковит.

         

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

 

 

https://www.livechatalternative.com/