Заповед № 75/17.02.2023 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци


ЗАПОВЕД

№ 75/17.02.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., чл. 41, ал. 1 и чл. 42 от Изборния кодекс

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в община Луковит на местата, определени със Заповед № 63/06.02.2023 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в община Луковит да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, секция „Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.“, не по-късно от 20.02.2023 г., включително.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на РИК - Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

 

Файлове:

Заповед №75 - Заповед №75

https://www.livechatalternative.com/