Заповед № 62/06.02.2023 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит


ЗАПОВЕД

№ 62/06.02.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г., чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6, чл. 9, ал. 6 и ал. 8 от Изборния кодекс, Заповед №48/03.02.2023 г. на управител на „МБАЛ - Луковит“ ЕООД и Заповед №31/03.02.2023 г. на директора на Държавна психиатрична болница с. Карлуково

ОБРАЗУВАМ

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адреси, както следва:

 

Секция   

 

Населено

място

 

Място на гласуване

 

Адрес

 

   001

гр. Луковит

НЧ „Съзнание”

ул. ”Сан Стефано” № 2

   002

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   003

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   004

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   005

гр. Луковит

НУ „Инж. Вълков“

ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 15

   006

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 15

   007

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 15

   008

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. св. Кирил и Методий“   № 43

   009

гр. Луковит

СУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

   010

гр. Луковит

ДГ “Слънце“

ул. “Св. св. Кирил и Методий“   № 43

   011

с. Карлуково

Читалище “Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” №1

   012

с. Беленци

Кметството - ритуална зала

ул. “Главна” № 25

   013

с. Румянцево

ОУ “Христо Ботев”

ул. “Централна” № 18

   014

с. Петревене

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” № 67

   015

с. Тодоричене

Читалище „Христо Ботев“

ул. “Петко Рачев Славейков” № 15

   016

с. Дъбен

Търговски обект РПК

ул. “С. Румянцев” № 2

   017

с. Пещерна

Кметство Пещерна

ул. “Витска  Долина” № 6

   018

с. Торос

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   019

с. Торос

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

   020

с. Дерманци

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   021

с. Дерманци

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   022

с. Дерманци

ОбУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

   023

с. Ъглен

Бивш магазин на ПК „Съзнание”

ул. “Освобождение” № 18

   024

с. Бежаново

НУ “Христо Ботев”

ул. ”Стара планина” № 2

   025

с. Бежаново

ОУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Вит” № 22

   026

гр. Луковит

МБАЛ Луковит ЕООД

ул. „Княз Борис І” № 52

  027

с. Карлуково

Държавна психиатрична болница

местн. “ЖП гара” № 63

 

  028

гр. Луковит

Подвижна секционна избирателна комисия за хора с увреждания на територията на общината

ул. “Възраждане” № 73

 

 

Определям обхват на избирателните секции на територията на община Луковит съгласно Приложение №1.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен Управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ - гр. Ловеч, Районна избирателна комисия - Ловеч, кметове на кметства и кметски наместници, началник РУ на МВР-Луковит и началник РСПБЗН-Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/