Заповед №115/20.03.2023 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900028


ЗАПОВЕД

№ 115/20.03.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. чл. 37 от Изборния кодекс и Решение №1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК, във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

З А К Р И В А М

 

Подвижна избирателна секция №111900028, с адрес гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поради наличие на подадени в населените места на община Луковит до 18.03.2023 г., включително, по-малко от 10 заявления /Приложение №67-НС/ от изборните книжа.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – Ловеч, Районна избирателна комисия – Ловеч, началник РУ на МВР-Луковит, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване

на кмета на Община Луковит

съгласно Заповед №3/03.01.2020 г.

 

 

Файлове:

Заповед № 115 - Заповед № 115

https://www.livechatalternative.com/