Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Луковит


Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София
район Триадица
НДК, Административна сграда, ет. 17
тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51
e-mail: [email protected]

ДО
Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

гр. София
бул. „Александър Стамболийски“ № 84
ет. 2, офис 2
тел. 0883 472 898
e-mail: [email protected]

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e-mail: [email protected]

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София
бул. „Христо Ботев“ № 111
тел. 0887 731 474, 0878 655 672,
e-mail: [email protected]

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София
район Възраждане
ул. „Позитано“ № 20
п.к. 382
тел. 02/ 810 72 00, 0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e-mail: [email protected]


Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София
бул. Драган Цанков № 12-14, ет 2, ап. 7
тел. 0888 626 392
e-mail: [email protected]


Коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“
гр. София
бул. „Патриарх Евтимий“ № 5, партер
тел. 0898 776 595, 0894 311 022
e-mail: [email protected]
 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/, на територията на община Луковит с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 48-то Народно събрание, за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с подготовката за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., на основание чл. 91 от Изборния кодекс /ИК/ и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Решение № 22-НС от 17.02.2023 г. на РИК , Ви каня на 23.02.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Луковит, находяща се на втория етаж в административната сграда на ул. „Възраждане“ №73, за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Луковит.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание. На основание чл. 91, ал. 2 от ИК в консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, при провеждане на консултациите представителите на партиите и коалициите представят следните документи:

1. Писмено предложение за състава на секционните избирателни комисии, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и единен граждански номер на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от председателстващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4. Към предложението си партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка 1 на поканата.

Представените документи остават като неразделна част от протокола, съставен при консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Община Луковит до РИК.

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях.

При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

 

С уважение,

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/