Инвестиционна оценка на Община Луковит


Община Луковит притежава сертификат за качество по ISO9001:2008 “Системи зауправление на качеството”, Първоначален дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ (положителна перспектива) и Краткосрочен рейтинг А-1, присъдени от “Глобал Рейтингс” АД през 2006 г.

  IМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

 1. A.Общината – ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

  Община Луковит се намира в Ловешка област. Съседни общини са: на изток - Община Угърчин; на запад – Червенобрежката и Романската общини; на юг - Община Ябланица и Тетевен, а на  север граничи с Червенобрежката и Долнодъбнишката общини.

  Районът се намира в  Средния Предбалкан. Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина. Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Наблюдават се стойностните характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина – студена зима и горещо лято.

  Административен център на Общината е гр. Луковит. През града преминава  главен шосеен път София – Русе и София – Плевен. През територията на града преминава  р. Златна Панега. Тя води началото си от едноименния карстов   извор.

 Община Луковит  се сътои от 12 населени места с територия 453,4 кв.км, която  представлява 10,983 % от територията на Ловешка област.

В структурата на общината са включени 12 населени места, както следва: гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Торос, с. Дерманци, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Пещерна, с. Дъбен, с. Тодоричине, с. Карлуково, с. Беленци

Луковит – Петревене – 6 км

Луковит – Петревене –Румянцево – 9 км

Луковит – Карлуково – 10 км

Луковит – Карлуково – Беленци – 18 км

Луковит – Тодоричене – 5 км

Луковит – Тодоричене – Дъбен – 10 км

Луковит – Тодоричене – Дерманци – 14 км

Луковит – Тодоричене – Дъбен – Торос – Пещерна – 21 км 

Луковит – Тодоричене – Дъбен – Торос – 17 км

Луковит – Тодоричене – Дерманци – Ъглен – 21 км

Луковит – Тодоричене – Дерманци – Ъглен – Бежаново – 29 км

 1. B.Най-близки големи населени места

Разстояния до някои по-важни градове в  страната и района:

Луковит – София – 110 км – време за пътуване – 90 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе – средна честота – на час

Луковит – Ловеч – 68 км – време за пътуване – 90 мин., автобусни връзки – от Луковит: 7.00 ч, 8.30 ч.,15.00 ч. , от Ловеч – 16.30 ч. / пътува само в петък и неделя/

Луковит – Плевен – 50 км – време за пътуване – 40 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе и София – Плевен.

Луковит – Червен бряг        – 15 км – време за пътуване – 30 мин. – автобусни връзки – от Луковит : 9,30 ч., 11,00 ч., 13,30 ч.

СТРАТЕГИЧЕСКО  ПОЛОЖЕНИЕ

21    Гл. път София – Русе

- жп линия /товарна/

- лесен достъп  чрез магистрален път и жп линии до:

летище – София – 120 км – 1час и 30 мин. по първокласен път и магистрала

товарно летище Плевен – 45 км – 45 мин. по първокласен път и магистрала

пристанище Русе – 210 км – 2 часа и 30 мин. по първокласен път и магистрала

пристанище Варна – 300 км – 3 часа и половина магистрала

пристанище Лом – 200 км – 2 часа и 15 мин. първокласен път

- митница Свищов-клон Ч.бряг – 12 км – 20 мин. по ІV-ти клас път

II.  НАСЕЛЕНИЕ

21 Общината:

Година:

Население:

1970

-

1980

26 928

1990

23 718

2000

22 082

2005

21 144

2006

20 941

 1. Областта:

Година:

Население:

1970

222 882

1980

212 089

1990

194 594

2000

174 458

2005

159 214

2006

167 979

IIIИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНАТА

 A. Форма на управление

Община – Луковит е регистрирана с Указ № 2294/22.12.1978 год. за административно-териториални промени / обн. ДВ бр. 101/26.12.1978 год./ и разширена с Указ № 3005 от 06.10.1987 г.  / ДВ бр.78 от 09.10.1987 г.

Чл. 138от Конституцията на Република България определя като орган на местното самоуправление в общината общинския съвет, който се избира от населението на съответната община за срок от четири години по ред, определен със закон.

Чл. 139 от Конституцията на Република България определя като   орган на изпълнителната власт в общината кмета. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Съгласно чл. 140 от Конституцията на Република България и чл. 14 от ЗМСМА общината е юридическо лице и има право на своя собственост. В правомощията на общинските съвети като органи на местното самоуправление по чл. 8 от ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да вземат решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско имущество. Стопанската дейност на общината се осъществява чрез търговски дружества, образувани с капитал, представляващ общинска собственост.

 B.        Полиция – Районно управление „Полиция” гр. Луковит

 C.        Пожарна – Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Луковит

D. Общински служби, свързани с прилагането на изискванията за планиране и зониране – Дирекция “Проекти, развитие и устройство на територията” при Община Луковит

  IVОБЩИНСКИ УСЛУГИ

 A.        Образование

 Начално – 1 бр. училище в гр. Луковит

 Основно – 4 бр. общински училища /в селата/

 Средно – 1 бр. общинско училище /гр. Луковит/ и 1 бр. държавно училище – Професионална гимназия по селско стопанство /ПГСС – гр. Луковит/

 Частно – няма

 1. 1.Очакван брой дипломиращи се в средни училища

СОУ «Алеко Констатинов» гр. Луковит – 21 бр./2006 год./  - 23 бр. /2007 год./

ПГСС “С. Румянцев” гр. Луковит – 42 бр. /2006 год./   - 47 бр. /2007 год./

Процент на завършилите средно образование, които записват по-висша степен на обучение

СОУ «Алеко Констатинов» гр. Луковит – 90 % /2006 и 2007 год./

ПГСС “С. Румянцев” гр. Луковит – 10-15 % / 2006 и 2007 год./

 2.   Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към “Балкански център Дипломат” ООД, гр. Луковит – в областта на хотелиерството, ресторантьорството и туризма;

 3.    Колежи в радиус от 100 кмПрием

ПЛЕВЕН – 1.Педагогически колеж – Плевен в структурата на Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”:

  Специалност “Предучилищна педагогика с чужд език – английски”

  Специалност  “Начална училищна педагогика”

  2.Медицински колеж – Плевен:

 Медицински сестри

 Медицински лаборанти

 Акушерки

 Рехабилитатори

ВРАЦА -   Медицински колеж – Враца:

 Специалност “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” и “АКУШЕРКА”

 Специалност "МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА”

 B. Здравеопазване:

 1. 1.Болници

1 бр. общинска

“Многопрофилна болница за активно лечение-Луковит” ЕООД

МБАЛ-Луковит с отделения: хирургично, детско, вътрешно, акошеро-гинекологично, неврологично; отделения по образна и функционална диагностика с модерна медицинска апаратура – рентген, ехограф, мамограф, скенер; клинична лаборатория, оборудвана с модерна и ефективна апаратура, осигуряваща точни и възпроизводими резултати на извършваните анализи; диагностично-консултативно звено с терапевтичен, хирургичен, акушеро-гинекологичен, неврологичен, педиатричен кабинети, регистратура и информационно звено.

Луковит 5770

ул. «Княз Борис І» № 52, Тел: 0697 52330

1 бр. държавна

Държавна психиатрична болница (ДПБ)-Карлуково

Болницата разполага с:

 • Павилионен сграден фонд: 3 бр. павилиони, разположени сред обширен парк на площ от 70 декара;
 • Обновени болнични стаи за пациенти с по 2 и по 4 легла със самостоятелен санитарен възел, телевизор, видеонаблюдение и интернет;
 • 7 отделения с общ капацитет 215 легла: мъжко и женско отделение за краткосрочно лечение на остри психози и зависимости, мъжко и женско отделение за средносрочно лечение на тежки психози, геронтологично отделение, отделение за зависимости към алкохол и ПАВ (психоактивни вещества), тип защитено общежитие – хронично болни.

ДПБ-Карлуково, община Луковит , област Ловеч, ул. „Железничарска” 14

 2.  Бърза помощ – 0697 52380

 Център за спешна медицинска помощ гр. Луковит – филиал на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Ловеч.

  Транспортна система за спешна помощ (ETS)

 C.           Отдих

1.   Общината

Стадиони  - 3 бр. / гр. Луковит, с. Дерманци, с. Торос /

Басейни - 2 бр. в хотел /закрит и открит/ гр. Луковит

Мултифункционално игрище   - в гр. Луковит

Спортни площадки   - в гр. Луковит

Места за лов  - Карлуково, Беленци, Бежаново, Ъглен, Дерманци

Места за риболов   - Луковит – 4 бр., Торос-1 бр., Тодоричене-1 бр.,    

  - Румянцево – 1 бр., Бежаново – 1 бр.

Колоездачни маршрути Mountain bike – с. Карлуково, пещерата “Проходна”-

  - Национален шампионат по Екстремен Многобой

Пешеходни маршрути - Луковит – 1 бр. / Пътека за разходка “Погледец”/

 Карлуково – 6 бр. Геопарк “Искар-Панега”

Места за скално катерене  - Луковит – 1 бр. / Планинарска пътека “Погледец”/

 Пещерите на с. Карлуково

Научен туризъм  - м. Струпаница, стара кариера, структура на карста

Места за екстремен туризъм   - Карстов район с. Карлуково

 Пещери: “Свирчовица”, “Задъненка”, “Проходна” и

  “Банковица” – 150м дълбочина и 689м дължина

     -  воден спорт по “Искъра” - кану

      –  парапланеризъм

     - бънджи скокове на пещера Проходна  

Културен туризъм - скални манастири “ Св. Григорий”, “ Св. Марина”и “Св. Безсребърници”, Църква “Успение Богородично”  – НПК

Места за приключенски туризъм    - Защитена местност пещера “Парниците” с.Бежаново

                                                         Резервати: възстановяване на резервата за муфлони,

                                                         Запазване на биологичното разнообразие – лопатари,

                                                         диви кози, сърни, диви свине.

                                                        Белоглав лешояд, черен щъркел, голям сив ястреб –

                                                         Застрашени и под закрилата на ЮНЕСКО птици

                                                         Лебеди – “Синдиката” – гр. Луковит

Стрелбищен комплекс “ЖИМЕКС” -  гр. Луковит.  Стрелба – използвана техника

 ЛАПОРТ и система ЕЛФИТА, състояща се от компютър и микрофони.

 На територията на Община Луковит е развит пешеходният и пещерният туризъм, чрез туристическите дружества:

Туристическо дружество “Златна Панега”, Клуб за пещерен туризъм, Клуб за пешеходен туризъм.

          По проект на Програма ФАР – Развитие на българския екотуризъм” през 2006 г. се създаде първият геопарк в България “Искър-Панега” на територия, включваща феноменално геоложко и геоморфоложко наследство от карстовия регион Карлуково и каньона на река Панега.

          Пещерата “Проходна” е единственото място в света, където могат да се правят бънджи скокове от свод на пещера. В рамките на геопарк “Искър – Панега” се  предлага маунтин байк – велосипедни и пешеходни маршрути, разходки с коне, водомоторни спортове, кану и други лодки по р. Искър, спортен риболов, фотосафари в ловен развъдник.

          Възможности за конферентен туризъм предлага хотел “Дипломат Плаза” с възстановителен център (басейн, сауна, тангентор, фитнес, масажен център, козметичен салон). Обучаващите се ще могат да си почиват в озеленена покривна градина с бар, барбекю и открит басейн. Центърът стартира дейността си от второто полугодие на 2005 г.

Заложено в Плана за развитие на Община-Луковит 2007 – 2013 год.:

ПРИОРИТЕТ № 2 – РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА

Цел 3: Развитие на нетрадиционни видове туризъм - подобряване на съществуващата инфраструктура и превръщане на местността в известен в цяла Европа център на деловия, конферентен туризъм, развитие на туризма в областта на базата на културно-исторически ресурси и разнообразяването на почивката чрез приложение на алтернативни видове хоби- туризъм: спелеология, преход с коне, велотуризъм, пешеходни и водни турове, както и организирането на специфични видове приключенски спортове.

 1. Областта - /залегнало в Областната стратегия за развитие на област Ловеч 2005 – 2015/

          В резултат на обективните предпоставки  / природни, културни и историчес-ки дадености/ и вече създадени условия  /изградени хотели, туристически сдружения, спечелени проекти, натрупан опит/ общините в област Ловеч могат да се разделят на три групи:

 • За традиционен туризъм, свързан с посещение на културни и исторически забележителности – Ловеч, Троян, Тетевен
 • За традиционен туризъм по отношение посещение на природни дадености и почивки – Троян, Тетевен и Априлици
 • Очаквано развитие на туризма на базата на природни забележителности, които не са били обект на засилен туристически интерес на сегашния етап – Ябланица, Летница, Луковит и Ловеч

          Всички общини на областта разполагат с потенциал за развитие на алтернативни видове туризъм /селски, пещерен, еко, културен, ловен и др./, което ще се яви допълнителен източник на доходи и заетост без да е решаващ фактор за икономическото развитие.

          Община Луковит е представена в областната стратегия със следните обекти:

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

          Геопарк “Искър – Панега” е първия в България, който като територия включва феноменално геоложко и геоморфоложко наследство от карстовия регион на с. Карлуково и каньона на р. Панега. Той се изгражда по проект “Развитие на българския екотуризъм” по Програма ФАР на ЕС.

 1. Национален пещерен дом “Петър Трантеев” с. Карлуково – Той е в близост до с. Карлуково и е построен на отвесен скален масив. Посещаван е от международни пещерни експедиции и е оценен, като сграда с уникално строителство.
 2. Местността “Искъра”край с. Карлуково е район с рядко срещани природни забележителности: пещерите Проходна, Безименна, Задъненка, както и двата скални феномена Провъртеник и Струпанец. Проходна е определена от спелеолозите, като феномен в българската природа. Районът дава възможност за изграждане на курортно село и развитие на селски туризъм, както и за възстановяване на резервата за муфлони, което е предпоставка за ловен туризъм.
 3. Балкански център за обучение Дипломат – гр. Луковит с трейнинг-база бизнес хотел “Дипломат Плаза” гр. Луковит – Освен с конферентни зали и хотелска част за обучаващите се, центърът разполага и с спортно-възстановителен център с басейн, сауна, тангентор, фитнес, фризьорско - козметичен салон, СПА клуб а така също и созеленена покривна градина с бар, барбекю и открит басейн. Центърът стартира дейността си през второто полугодие на 2005 год.
 4. Водна база “Синдиката” – Водохранилището е с възможност за развитие на гребен спорт и подводно ориентиране.

          V. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

               A.Финансови институции

 1. Банки

Има наличен банков клон на «ДСК» АД  с банкомат  /POS-терминал/

Тел: 0697 54096

Офис на Централна кооперативна банка  с банкомат /POS-терминал/,

Тел: 0697 52339

Офис на “Сосиете Женерал Експресбанк” с банкомат  /POS-терминал/ 

Тел: 0697 56210

Клон Луковит “ОББ” АД - с банкомат  /POS-терминал/

Тел: 0697 56111

Офис на „Райфайзенбанк” ЕАД с банкомат  /POS-терминал/

Тел: 0697 56012

               B. Жилищни разходи

 1. 1.Къщи

- летен период  –  185.00 лв.

- зимен период -    330.00 лв.

 2.  Апартаменти 

- летен период  –   150.00 лв. 

- зимен период -     250.00 лв.

 1. C.Надморска височина

       Районът се намира в Средния Предбалкан. Основна роля в геоморфоложки план играе Луковитското хълмисто понижение. Релефът е хълмисто-ридов до плоско-ридов. Луковитското понижение е запълнено от еоценски песъкливо-глинести седименти. Кредните варовици благоприятстват карстообразуването. Затова широко е разпространен откритият карст, с типичните му проявления – проломни долини, пещери, кари, понори и др. Средната надморска височина е 306 м., което благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура.

               D. Климат

 1.  Средногодишно количество валежи 

Средногодишното количество на валежите за Предбалкана  се колебае от 620 до 750 мм.

 1. 2.Средногодишно количество снеговалежи

Средната покривка се задържа средно 48 дни в годината, която на юг се увеличава до 55 дни годишно. На Стара планина се дължат и т.н. фьонови ветрове, които макар и рядко са характерни за зимата на този район.

 3.  Средногодишна температура 

       В климатично отношение Луковитска община се намира в умерено-континенталната климатична област, характеризираща се с топло лято, студена зима, голяма амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и сравнително устойчива снежна покривка. Средната годишна температура е около 9.3о , средната юлска 21.4о, а средната януарска температура е минус 1.5о.

E. Класификация на района във връзка с изискванията към замърсяването на въздуха

              Входно -изходните артерии на населените места са едни от най-проблемните територии в общината. Безразборното изхвърляне на животински, битови и строителни отпадъци и тяхното смесване прави и животинските отпадъци неизползваеми. Наличието на възлови за страната шосейни артерии (ГП-1-3 София-Русе) предполагат замърсяване на въздуха в общината. Продължаващата масова употреба на оловосъдържащи бензини, в съчетание с разрастването на физическото остаряване на автомобилния парк допринасят значително за замърсяването на атмосферния въздух с прах, оловни аерозоли, неизгорели газове, азотни окиси.

БЕЛЕЖКА:

Серни оксиди, въглероден диоксид

От отработените газове от промишлеността, транспорта и от изгарянето на въглищата и нефтопродуктите се отделят замърсители – серен диоксид, азотни оксиди и въглероден диоксид. Те падат на земята като киселинен дъжд. Опасни последици: повишава киселинността на почвата и увеличава концентрацията на минерали в нея. Той уврежда каменни постройки и произведения на изкуството, горите и много форми на живот във водата. Нефтът и природният газ трябва да се очистват от серни съединения / доста скъпо/, да се използват горива с по-ниско съдържание на сяра; по пътя на изхвърляните димни газове да се поставят промивни съоръжения. Около 5 млрд.тона въглероден диоксид годишно от изгаряния  - ново количество гори и растителност.

Въглероден оксид

Ако концентрацията на въглеродния оксид е над 0,1 % , тя се счита за смъртоносна. Свързва се с хемоглобина на кръвта над 300 пъти по-здраво отколкото кислорода. Настъпва задушаване. Получава се при непълно горене на въглища и въглеводорода. Съдържа се до 0,5 % в цигарения дим и още 400 вредни за здравето вещества. Взаимодействието на въглероден диоксид и амоняк води до получаване на силноотровното вещество циановодород.

FДепониране на отпадъците

Община  Луковит изхвърля около 25 000 куб м  ТБО годишно, от които  21 %  хранителни  и градински отпадъци, пластмаси -  18 %, стъкло, кожи  и метали по около 2 %,  неидентифицируеми  около 30%,  хартия около  5 %. В град Луковит  сметоизвозването се извършва от фирма “АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр. Русе. Старото сметище на града е с напълно изчерпан капацитет. Община Луковит   работи по изграждането на регионално депо за битови отпадъци съвместно с общините   Тетевен, Ябланица, Червен бряг  и Роман.

      Техниката и съдовете, предоставени от почистващата фирма “АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр. Русе е в много добро състояние. Системата за сметосъбиране е оптимизирана, съдовете за отпадъци са достатъчни за града и въведено разделно събиране на отпадъци. Но в кметствата от общината няма организирано сметосъбиране, което е проблем за общината.

      

1.         Местоположение на най-близкото сметище

 гр. Луковит – административен общински център      

2.         Отстояние до сметище за твърди битови отпадъци

Населено място

КМ

Луковит – Петревене

6

Луковит – Петревене – Руманцево

9

Луковит –Карлуково

10

Луковит –Карлуково –Беленци

18

Луковит – Тодоричене

5

Луковит –Тодоричене –Дъбен

10

Луковит – Тодоричене – Дерманци

14

Луковит – Румянцево

15

Луковит – Тодоричене

4

Луковит – Ъглен

25

Луковит – Тодоричене – Дъбен - Торос - Пещерна

21

Луковит – Тодоричине-Дъбен - Торос

17

Луковит – Тодоричене –Дерманци - Ъглен

21

Луковит – Тодоричене – Дерманци – Ъглен – Бежаново

29

3.  Програма за рециклиране на отпадъците - НЯМА

VIКОМУНАЛНИ УСЛУГИ

 1. A.Електроснабдяване

          Електроснабдяване

          На територията на Община-Луковит е изградена електропреносна мрежа – високо, средно, ниско напрежение. Нейното техническо състояние и параметри са както следва:

         Пренос-Луковит 110/120 kV – два трансформатора – 25 MVA и 16 MVA държавна собственост.

         ВЕЦ “Луковит” – 3 броя генератора х 320 kVA– все още държавна собственост.

        Изградените 110 kV-тови линии са в много добро състояние с обща дължина около 30-40 km

“Електроразпределение” – приватизирано от фирма “ЧЕЗ” – Чехия:

 - Трафопостове – 181 броя

 - ел.подстанции и възлови – 5 броя

 - мрежа Ср.Н – 226,734 km

  - кабели Ср.Н – 11,620 km

 - мрежа Н.Н – 306  km

 - кабели Н.Н -16.400 km

 - улично осветление – около 3 000 броя

Години

Енергия за разпределение

kWh

Пласмент

kWh

Загуби

kWh

Загуби

%

2000

37763917

30996947

6766970

17.91

2001

37804197

31367019

6437178

17.02

2002

36232830

31297002

5935828

16.32

2003

36285752

30668262

5617490

15.48

2004

34993768

30017462

4976306

14.22

          В гр. Луковит е извършен ремонт на около 80 % на цялата мрежа, включително и улично осветление, но не така стоят нещата в населените места от общината. Необходими са доста инвестиции за подмяна на стълбове /старите ерозират 30-40 год./, проводници /ниско сечение с по-високо/. Уличното осветление по селата е крайно незадоволително. Необходима е пълна подмяна с нови икономични тела. За малките села Дъбен, Пещерна, Беленци, Тодоричене, Ъглен, Петревене, Румянцево и Карлуково е нужно поетапно реализиране на проекти от по-нови технологии /усукани въздушни проводници, ел.табла и улични табла/. За селата Дерманци, Торос и Бежаново са необходими сериозни инвестиции, включително.

 BПрироден газ

 С Решение № ТПрГ-9/10.02.2004 г. Държавна комисия за енергийно регулиране

     /ДКЕР/ гр. София  определи «Черноморска технологична компания» АД гр.

     Варна /»ЧТК»АД/ за фирма, спечелила търга за определяне на инвеститор за

     изграждане на нова газоразпределителна мрежа /ГРМ/ на територията на район «Мизия». Същата притежава лицензия за дейността «разпределение на природен газ» за срок от 35 години.

  С Решение № 48 по Протокол №9/27.05.2004 год. на ОбС –Лукови е одобрена Генерална схема за газоснабдяване на гр. Луковит.

 Към 01.06.2007 год. са газифицирани следните обекти: всички държавни, общински административни сгради, детски градини, ясла, учебни заведения и болница. В процес на газификация е частния производствен и битовия сектор в гр. Луковит.

 CТелекомуникационни услуги

Единната съобщителна система (ЕСС) обхваща комплекс от технически съоръжения, мрежи и дейности, които осъществяват далекосъобщенията, пощенските услуги, радиоразпръскването и телевизионните предавания. Подсистемата на далекосъобщенията включва телефонните и телеграфните услуги и мрежи. Степента за развитие на телефонните съобщения се приема като обобщаващ показател за развитието на цялата подсистема на далекосъобщенията.

 

Състояние на съобщителната инфраструктура:

Съобщителната инфраструктура в общинта е добре развита. Качеството на връзките са на сравнително добро ниво. Всички селища са вързани в националната система за автоматично набиране. На дневен ред е планирано изграждането на оптически преносни мрежи, които ще обслужват и трансграничния трафик  за гр. Луковит.

  Към 31.12.2003 г. общината разполага  с 6200 телефонни поста /данните са взети от ТВД – гр. Луковит/, при 8242 домакинства или това  са  75.22 % от домакинствата, притежаващи стационарни телефони. За България проучването на НСИ за същия период отчита, че притежатели на стационарни телефони са  2216.5 хил., или 75.9% от домакинствата, което е много близко до ситуацията в Община – Луковит. Делът на стационарните телефони е по-голям в селата и независимо от навлизането на новите средства за комуникации и със средното годишно намаление на бройките телефонни постове за годишно с 295 бр. /средно за общината/, същите са винаги с по-големи стойности пред тези в града.

                                                                

   Телефонни постове

години

общо

град

село

2001

7050

3023

4027

2002

6821

2925

3896

2003

6558

2882

3676

2004

6165

2851

3314

   

          През последните години много бързо се разпространяват мобилните телефони, което е и причината за постоянното намаляване на поддържаните от ТВД гр. Луковит телефонни постове.

          Относителният дял на домакинствата с достъп до Интернет на национално ниво е 5.2 %. Това означава, че 151.1 хил. домакинства в страната имат достъп до глобалната мрежа. По-лоши са показателите за Община-Луковит. По данни на операторите, предлагащи този вид услуги, потребителите в района са около 300 броя или 3.64% от домакинствата.

           Малка част от домакинствата, които имат достъп до Интернет, влизат в глобалната мрежа с помощта на стационарен персонален компютър.Няма големи различия между честотата на използване на персоналния компютър за влизане в Интернет между домакинствата в градовете и селата.

 DВодоснабдяване

  Водостопанската система е обслужваща система, взаимно свързана с всички сфери на човешката дейност.

Основни подсистеми на водостопанската система са:

Питейно-битово водоснабдяване:

Община-Луковит разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. Питейно-битовото водоснабдяване на общината е осигурено с води от:

 • ØДренаж “Видрите” – водоизточник на водоснабдителна система “Черни Вит-Луковит”. От тази

водоснабдителна система се водоснабяват следните селища:

-          с. Гложене, с. Асен, с. Български Извор, с. Галата, с. Градешница – Община-Тетевен

-          гр. Ябланица, с. Малък Извор, с. Брестница, с. Златна Панега – Община-Ябланица

-          гр. Луковит, с. Пещерна, с. Торос, с. Дъбен, с. Тодоричене, с. Петревене  - Община – Луковит

Съгласно разпределение на водните количества, е предвидено при максимален дебит от 150 л/с гр. Луковит да получава 48 л/с

 • ØИзвор “Златна Панега” – водоизточник на водоснабдителна система “Златна Панега”, която захранва следните селища:

    -   с. Златна Панега – Община – Ябланица

    -   гр. Луковит, с. Румянцево, с. Петревене и с. Тодоричене – Община – Луковит

    -   гр. Червен бряг и с. Радомирци – Община – Червен бряг

 • ØМестни водоизточници - - каптирани само за водоснабдяването на гр. Луковит с годишни водни обеми

и максимални количества както следва:

    -  от каптаж “Темна дупка”     - до 3л/с                      /год.воден обем 0 куб.м не се ползува/

    -  от каптаж “Езерото”             - до 13 л/с                   /год.воден обем 15 хил.куб.м/

    -  от шахткладенци “Момчилец-1” – до 6 л/с            /год.воден обем 10 хил.куб.м/

    -  от дренаж “Момчилец – 2”            - до 10 л/с         /год.воден обем 10 хил.куб.м/

          На практика Община-Луковит е преосигурена с водни количества, поради което се водоснабдява основно от водоснабдителна група “Черни Вит-Луковит”, а всички останали водоизточници са допълнителни и  резервни.

Водоснабдени са 12 населени места (100 %). Съществуващата водоснабдителна система, особено в големите населени места е остаряла и се нуждае от реконструкция.

За част от малките населени места в общината е необходимо проучване, проектиране и ремонт на водохващанията, подмяна на вътрешни и външни водопроводи, изграждане на нови водоеми.

           С помощта на Социалноинвестиционния фонд бяха изградени два обекта:

            “Главен клон І от вътрешната водопроводна мрежа на с.Дерманци” и “Реконструкция тласкателен водопровод в с.Бежаново”

Успоредно с изпълнение на обект: “Водоснабдителна група - Зл.Панега - Западен клон”, който се финансира от МРРБ през 2003 год. започна “Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в селата Беленци и Карлуково”, което още не е приключило. С реализирането на тази реконструкция ще се осигури нормално водоподаване  на споменатите села, които до момента са в  по-голямата част от годината в постоянен воден режим. Предвижда се да бъдат подменени 1475 л.м. водопровод в с.Беленци и 932 л.м. в с.Карлуково.

 EКанализация

Канализационна мрежа, поради липса на достатъчно средства е развита частично. Същата се изгражда поетапно. Голям процент от населението на Община-Луковит използва септични ями и попивни кладенци, което от своя страна води до влошаване на качеството на питейната вода. Липсват пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, което е причина за неконтролируемото замърсяване на водните басейни на територията на района.

Канализация

           През 2004 год. продължи изграждането на “Колектор ІІ от РШ 1 до РШ 17 от канализационната мрежа на гр.Луковит /  с обща дължина 1.15 км. Обектът е започнат през 2002 г. Предстои завършването му през 2007-2013 г.

В село Дерманци има частично изградена канализация. През 2001 год беше изграден и въведен в експлоатация Канализационен колектор І-първи етап. Строителството беше осъществено чрез съфинансиране между Община-Луковит и Фонд за регионални инициативи-София / сегашен Социалноинвестиционен фонд/

VII.    ТРАНСПОРТ

Географското разположение на Община Луковит  я характеризира като важен републикански транспортен възел. На територията на общината минава част от гл.път Е 83 София-Русе.Основният транспорт, развит на територията на общината е автомобилният и железопътния.В близко бъдеще, след  продължаване изграждането на магистрала “Хемус” се очаква рязко намаляване на автомобилния поток през територията на Общината, което ще доведе до намаляване на икономическия й потенциал.

Състояние на пътните комуникации:

През територията на община Луковит  преминава Гл.път  Е 83.

Основните товаропотоци, обслужвани от товарния автомобилен транспорт, са с направление:

Украйна, Русия, Беларус и Молдова;

Полша, Унгария и Словакия;

Община Луковит  разполага с добре развита пътна мрежа, която е сравнително равномерно разпределена. По-трудно достъпни при зимни условия са селата Беленци,Карлуково и Дъбен.Голямо внимание през този   период се обръща и на селата Бежаново и Ъглен.  

Гъстотата на пътната мрежа е близо 0,2160 км на кв. км от територията на общинта, което е значително по-нисък показател от този средно за страната – (0,333 км/кв.км). Категорията на изградената пътна мрежа е сравнително висока. Голям е делът на пътищата от ІІІ и ІV клас. Елементите  на пътната мрежа – габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации и т. н., съпоставени с по- големите общини, които играят ролята на областни центрове, са в лошо  състояние и не отговарят на европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуването.

Достъпът до населените места от общината се осъществява по третокласни и четвъртокласни пътища.

Пътно управление – Ловеч , което е териториално звено на Изпълнителна агенция “Пътища”, стопанисва републиканската пътна мрежа – I и III клас на територията на общината . Финансирането на строително – ремонтната дейност на тези пътища се извършва от Агенция “Пътища”, в рамките на утвърдените ремонтни програми.

По програмата за средни ремонти, в рамките на отпусканите средства, Пътно управление – Ловеч  подава участъци от третокласната пътна мрежа, които се нуждаят от цялостно преасфалтиране.

Междуселищни пътища

Всички населени места на територията на общината  са достъпни от общинския  център гр. Луковит  в рамките на едночасовия изохрон. Общинските пътища (четвъртокласната пътна мрежа) се стопанисват от  общината . По-голямата част от пътищата са с трайна настилка, но тя е износена и наличните габарити, укрепителни и защитни съоръжения в повечето случаи не отговарят на съвременните изисквания. Маркировката и знаковото стопанство по тези пътища са занемарени и затрудняват движението и ориентацията. Това състояние на междуселищните пътища в общината  се отразява отрицателно на социално-икономическото й развитие и нейното желание за привличане на  посетители за развитие на различни форми на местен туризъм.

През 2006 год. общината Луковит е разработила технически проекти за модернизация на голяма част от четвъртокласната пътна мрежа . Плановият период 2007-2013 год. като членове на ЕС дава възможност за кандидатстване по европейските фондове с цел  качествена промяна на пътната инфраструктура в района.

 1. A.Магистрали

Най-високото ниво на транспортно обслужване в общината  се осъществява от първокласния път Е-83 (Русе – Бяла – Плевен – София). Общата дължина на първокласната пътна мрежа на територията на общината  е  16.550 км. Това  трасе осигурява връзката на пътната мрежа на общината  със съседните общини , столицата и гр. Русе като административен център на Северен централен район за планиране.

B. Железопътни линии с местни отклонения

На територията на Община Луковит  съществува изградена  железопътна инфраструктура, която е в две основни направления-едната е от местно значение, а другата е част от международна железопътна връзка – връзка Червен бряг. Използва се само за товарен транспорт.

C. ЛетищаЛетище София

Дължина на пистата – новият терминал на летището е 3,600 м.

дължина и позволява безпрепятствено кацане на най-големия

 тип самолети

 1.  Най-близки търговски летища

летище – София – 120 км

товарно летище Плевен – 45 км

D.Плаваеми водни пътища

1.  Местни

 1. Най-близко дълбоководно пристанище:

           пристанище Русе – 210 км

           пристанище Варна – 300 км

           пристанище Лом – 200 км

E.  Автомобилни превозвачи

Име:

Местен терминал:

Работно време:

Контакти:

ЕТ «Спарк 2001 – Искра Стефанова»

 

05.30 - 17.30 часа

Марин Николов Стефанов

0899811101

0697/25-27

 F. Други превозвачи

ЕТ “Петягоштранспорт – Васил Петков” с. Петревене – специализиран и случаен превоз

G. Куриерски услуги

 “BULPOST” – Вътрешна куриерска услуга към “Български пощи” ЕАД        

 “ DHL“ –  куриерски услуги /вътрешни и външни /

  Считано от 01.03.2007 г. Еконт експрес разширява своята куриерска мрежа. Открива нов офис в гр. Червен бряг на адрес: бул."Христо Ботев" № 2, телефони за връзка: 0889/263690 и 0885/647371. Град Луковит преминава в зона Б от тарифата на Еконт експрес, като ще се обслужва от офис Червен бряг всеки ден от понеделник до събота включително.

VIII. МЕСТНИ ДАНЪЦИ

 1. A.Приложими местни данъци

-          данък недвижими имоти - 1.5 промила

-          данък върху превозни средства – зависи от вида на МПС

-          данък при придобиване на имоти – 2 % върху стойността на сделката

В        Приложими местни такси

-          такса битови отпадъци – 4.5 промила за граждани

-          такса битови отпадъци – 8 промилана фирми

IX. ФИРМИ – 

ОБЩО ФУНКЦИОНИРАЩИ ФИРМИ / с регистрация към ЛОС/ КЪМ МОМЕНТА НА ИНФОРМАЦИЯТА – 1067 БР. /влизат бюджетен сектор и финансов сектор/

по данни на ТСБ-Ловеч за 2003 година са функционирали общо 340 фирми от които    микро до 10 заети  – 316 броя

-   малки от 11 до 50 заети – 16 броя

-   междинна група от 101 до 250 заети – 5 броя

забележка: класификацията е направена по стария Закон за малки и средни предприятия. Цифрата 316 броя, включва фирми само от  нефинансовия сектор.

ОСНОВНИ ФИРМИ:

********************************************************************

Трите имена: ЛЮБЕН СТАНЕВ ЛАЛЕВ, АНГЕЛ СТАНЕВ ЛАЛЕВ

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2

Телефон: 088816161 Име на фирма: "ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД

Вид търговец: Дружество с ограничена от Регистриран от окр.съд гр. ЛОВЕЧ

Предмет на дейност: свързана с произвидство, внос и дистрибуция на уреди за дома.

Търговия с: бойлери, готварски печки, камини, аспиратори, газови отоплителни уреди, хладилници, перални и др. От 2001 г. фирмата притежава собствена търговска марка Diplomat

Фирмени магазини: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Стара Загора, Нова Загора, Видин, Луковит, Пирдоп, Етрополе, Ботевград, Панагюрище

Търговски партньори: “Складова техника” – Горна Оряховица. Фирмата е основен дистрибутор за България на “Айгаз” – Турция, “Кумекс” – Турция, “Илетгаз” – Турция, “Бест спа” – Италия, “Ермете Гуидичи” – Италия и “Пузол Индъстриал” - Испания

Наличие на сертификат за качество: ISO 9001:2000 за търговия с бяла техника

Награди от панаири и изложби: Златен медал от Международния пролетен панаир – Пловдив 2003 за мини готварска печка Diplomat

Златен медал от Международния пролетен панаир – Пловдив 2003 за проточни бойлери Diplomat

Брой заети: 120 работници и служители

********************************************************************

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: инж. Стефан Николов Трифонов Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: с. Дерманци Адрес: ул. “Цар Борис І” 15

Телефон: 22-00 Име на фирма: ЕТ “НИКОТЕКС – Г. Трифонова

Вид търговец: Едноличен търговец от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 737/1996 Данъчен № 1114009209

Предмет на дейност – изработване на дамски и мъжки облекла

Брой заети лица – 50

Пряк износ – Не, но се изнася 100 % от фирма посредник

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: Аргириос Михаил Крезус   Егн:

Област: Ловеч Населено място: с. Дерманци Адрес: ул. “Цар Симеон” 24

Телефон: 22-86 Име на фирма: “ФЪНИ ФЕЙШЪН” ООД

Вид търговец: Дружество с ограничена отговорност от Регистриран от окр.съд гр.: София Фирмено.Дело: 9335/1997 с Данъчен № 1222084764

Предмет на дейност – изработване на карнавални облекла на ишлеме

Брой заети лица – 63

Внос: разкроени карнавални облекла

Износ: завършени 100 % дрехи Гърция

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: Николай Банов Неков Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: с. Дерманци Адрес: ул. “Хр. Ботев” 64

Телефон: 21-50 Име на фирма: ТПК “Витас”

Вид търговец: Кооперация от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 459/1996 Данъчен номер: 1114000384

Предмет на дейност: шивашки усуги /ишлеме/, дамска конфекция

Брой заети лица: 100

Внос: Германия и Франция

Износ: Германия и Франция

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: инж. Енчо Въчев Енчев Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: гр. Луковит Адрес: ул. “Хр. Ботев” 22, ет.2, ап.6

Телефон: 38-08 Име на фирма: “ВИТАВЕЛ” АД

Вид търговец: Акционерно дружество от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 219/91 Данъчен номер: 1114000015

Предмет на дейност: производство на вълнообразен картон и опаковки, изкупуване, заготовка и реализация на вторична хартиена суровина, вътрешна и външна търговска дейност.

По-важни производи: дву-, три-, и петпластов вълнообразен картон с вълни тип С, В и Е /микровелпапе/ с кафяво, мраморно и бяло покритие. Опаковки от велпапе различни размери и конструкции с едноцветен и двуцветен печат, щанцови с трицветен флексопечат и луксозни опаковки, каширани с плакат и многоточково залепване.

Дружеството развива и шивашка дейност – мъжки, дамски, детски спортни и класически облекла предназначени изцяло за износ за страните от ЕС

Фирмени магазини: няма собствени

Търговски партньори: 85% от продукцията се реализира на вътрешния пазар – “Идеал-Стандарт”, “Крафт Якобс Сушард”, “Астера”, “Балканфарма” и 15 % външен пазар.

Наличие на сертификат за качество: ISO 9001 от LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE  № 368014

Здравен сертификат № 00020/2002 г. от МЗ

Брой заети лица: 280

Внос – хартия от Украйна, Русия и Полша - 25-30 % от суровините
Износ – Молдова, Албания, Сърбия - около 20 % от готовата продукция

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: Владимир Веселинов Даскалов Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: гр. Луковит Адрес: ул. “Оряховска” 4

Телефон: 55-15/37-74 Име на фирма: “ВЛАДАС-ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ”

Вид търговец: Едноличен търговец от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 408/1996 Данъчен номер:

Предмет на дейност: производство и търговия с перилни и миещи препарати

По-важни търговски марки: прах за пране и почистващи препарати “Роса”, кремове и бои за коса “CaPrima”, внос на бои за коса “Londa”, “Lakme”,  внос на козметика “Florena”

Брой заети лица: 17 работника

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: Ангел Георгиев Вандов Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: гр. Луковит Адрес: ул. “Кирил и Методий” 2

Телефон: 39-34 Име на фирма: “ПОНИКА - ИНВЕСТ” АД

Вид търговец: Акционерно дружество от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 1079/1995 Данъчен номер: 1114008792

Предмет на дейност: производство и обработка на плодове и зеленчуци, търговия

Брой заети лица: сезонно наемане

Внос –
Износ – сушени плодове и зеленчуци

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: Силвия Иванова Стефанова Егн:

Област: София Населено място: София, ул. “Дедеагач” 17

Телефон: 02/9584092 Име на фирма: “ПОЛИХИМ-СС” ЕООД

Вид търговец: Еднолично дружество с ограничена отговорност Регистриран от окр.съд гр.: СОФИЯ Фирмено.Дело: 22316/94 Данъчен номер: 2221078716

Предмет на дейност: производство на антифриз и масла за МПС

Брой заети лица: 15

Внос –
Износ – Сърбия и Македония

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: АНГЕЛ СТАНЕВ ЛАЛЕВ

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ВЪЗРАЖДАНЕ 46

Телефон: 50-90 Име на фирма: БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ

Вид търговец: Д-во с ограничена отговорност Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 398/2003 Данъчен номер: 1114013516 Булстат: 110537366

Предмет на дейност: услуги в областта на хотелиерството, ресторантьорството; квалификация и преквалификация; иновации и развитие

По-важни услуги: хотелиерство, конферентни зали със симултантен превод, постоянен интернет достъп, коли под наем, автосервиз, ползване на услугите на Центъра за иновации и развитие

Адрес на управление на фирмата: гр. Луковит, ул. "Д. Талев" № 2

Брой заети: 62

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ВАЛЕНТИН СЕРАФИМОВ МАРКОВ Егн:

Област: РУСЕ Населено място: ГР.РУСЕ Адрес: УЛ. ТУЛЧА 7, ЕТ.1

Телефон: 082/813911 Име на фирма: ГОЛД-АПОЛО-ООД

Вид търговец: Д-во с ограничена отговорност Регистриран от окр.съд гр.: РУСЕ

Фирмено.Дело: 206/1997 Данъчен номер: 1181181369 Булстат: 117038608

Адрес на управление на фирмата: ГР. РУСЕ, КВЛ ВЪЗРАЖДАНЕ, УЛ. "ТУЛЧА" 7 ЕТ.1

Предмет на дейност: Производство и търговия мебели

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ВЪТКО МИХАЙЛОВ ВЪТОВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ГУРКО, 1

Телефон: 0898519808   Име на фирма: ВС – МЕТАЛ КЪМПАНИ

Вид търговец: Акционерно дружество Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 171/1994 Данъчен номер: 1114005203 Булстат: 110008199

Адрес на управление на фирмата: ГР. ЛУКОВИТ,  УЛ. Гурко, 1

Предмет на дейност: производство на компоненти за мотокари и електрокари, хидравлични системи, домашни камини и др.

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ИВАН ГЕНЧЕВ

Телефон: 0887888866 Име на фирма: АЙГЪРА-ВАСИЛ СТОЯНОВ

Вид търговец: Едноличен търговец Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 434/1998 Данъчен номер: 1114010444 Булстат: 110047191

Адрес на управление на фирмата: ГР. ЛУКОВИТ,  УЛ. ИВАН ГЕНЧЕВ 3 Г

Предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни стоки и перилни препарати

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ВАСИЛ ЙОРДАНОВ КАНДЕВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ОРЯХОВСКА 14

Телефон: 0888718146 Име на фирма: КАНДЕВ - ВАСИЛ КАНДЕВ

Вид търговец: Едноличен търговец Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 573/1997 Данъчен номер: 1114009683 Булстат: 110034121

Адрес на управление на фирмата: гр. ЛУКОВИТ, ул. "Оряховска"  № 14

Предмет на дейност: търговия на дребно и едро на строителни материали

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ВЪТКО МИХАЙЛОВ ВЪТОВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: "ЗЛАТНА ПАНЕГА" № 27

Телефон: 45-61;25-88;24-06 Име на фирма: "ВИКО 2002"

Вид търговец: Еднолично д-во с ограничена от Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 212/2002 Данъчен номер: 1114012838 Булстат: 110530959

Адрес на управление на фирмата: ЛУКОВИТ УЛ. "ЗЛАТНА ПАНЕГА" 27

Предмет на дейност: търговия на едро и дребно на уреди за бита, ресторантьорство

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: БЛ."СМИРНЕНСКИ" № 21ВХ.Б АП.21

Телефон:  Име на фирма: ЕРАСУР-ГАБРИЕЛА МЕТОДИЕВА

Вид търговец: Едноличен търговец Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 527/1992 Данъчен номер: 1114002913 Булстат: 820144457

Адрес на управление на фирмата: ГР. ЛУКОВИТ БЛ. "СМИРНЕНСКИ" №21 вх.Б, ап.21

Предмет на дейност: производство на закуски

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ГЕОРГИ ПЕТКОВ КРЪСТЕВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ЛУКОВИТ Адрес: бл."Панака" вх.В, ап.8

Телефон: 0697/46-22; 0888547535 Име на фирма: "ИНТЕР"

Вид търговец: Д-во с ограничена отговорност Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 224/1997 Данъчен номер: 1114009527 Булстат: 110029873

Адрес на управление на фирмата: ЛУКОВИТ  БЛ. "ПАНАКА" , ВХ.В, АП.8

Предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни стоки

Информация за стопански субект                   

********************************************************************

Трите имена: ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: ГЕТО ЙОШЕВ

Телефон:  Име на фирма: "ЗЛАТНА ПАНЕГА" ПК

Вид търговец: Кооперация Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 124/1989 Данъчен номер: 1114000309 Булстат: 000273903

Адрес на управление на фирмата: ГР. ЛУКОВИТ   УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ" № 96

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: "КНЯЗ БОРИС" № 69

Телефон: 0887228820 Име на фирма: "РОДИНА БГ"

Вид търговец: Д-во с ограничена отговорност Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 198/2003 Данъчен номер: 1114013427 Булстат: 110536289

Адрес на управление на фирмата: ГР. ЛУКОВИТ

Предмет на дейност: търговия на дребно с горива и хранителни стоки

Брой заети: 20

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ПЕТКОВ

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР.ЛУКОВИТ Адрес: 19-ТИ ФЕВРУАРИ № 13

Телефон: 0888574307 Име на фирма: "ЛЕТА ЗАР - ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Вид търговец: Едноличен търговец Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело: 1766/1993 Данъчен номер: 1114002662 Булстат: 820156210

Адрес на управление на фирмата: ЛУКОВИТ  УЛ. "19-ТИ ФЕВРУАРИ" № 13

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с хранителни стоки и перилни и миещи препарати

Брой заети: 15

Информация за стопански субект                  

********************************************************************

Трите имена: РАЙКО КОЛЕВ РАЙКОВ

Област: ЛОВЕЧ Населено място: С.ТОРОС Адрес: "ДИЛО ЙОТОВ" № 139

Телефон: 0887611871 Име на фирма: "ДЖАНИ- РАЙКО РАЙКОВ"

Вид търговец: Едноличен търговец Регистриран от окр.съд гр.: ЛОВЕЧ

Фирмено.Дело:  Данъчен номер: 1114003685 Булстат: 820158909

Предмет на дейност: производство на палети

Брой заети: 35

Внос:

Износ: Италия

Трите имена: ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ Егн:

Област: ЛОВЕЧ Населено място: ГР. ЛУКОВИТ Адрес: "БУДЕВЕЦ" № 2

Телефон: 0697/ 35-35

Наименование на фирмата: “АБЛАМИЛК” ЕООД

Предмет на дейност: предприятие за производство на мляко и млечни продукти

По-важни иделия: краве сирене – тенекии, краве кисело мляко 3.6 %, натурален айран

Фирмени магазини: няма

Търговски партньори: “Сашко  Кръстев – Н” ЕООД гр. София, ЕТ “Николай Николов” гр. София, ЕТ “Илия Манушев” гр. Петрич, ЕТ “Нанси – Николета Манолева” гр. Петрич, ЕТ “Агримония” гр. Петрич, ЕТ “Иван Тильовски” гр. Петрич, ЕТ “Пламен Гинов” гр. Кюстендил, ЕТ “Палма-Павел Ванчев” гр. Кюстендил, ЕТ “Сашо Бойчев – Елис” гр. Кюстендил, ЕТ “Летазар” гр. Луковит, “Интер-ММ” ЕООД гр. Луковит

Наличие на сертификат за качество: Система за добри производствени практики, система НАССР

Награди от панаири и изложби: І-ва награда за натурален айран от Конкурс – Дегустация 2004 г. на сдружение “МАРИЦА - МИЛК” на Есенния Пловдивски панаир и ІІ-ра награда за краве кисело мляко 3.6% от Конкурс – Дегустация 2004 г. на сдружение “МАРИЦА - МИЛК” на Есенния Пловдивски панаир

Брой заети – 36

   X. РАЗШИРЕНИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФИРМИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

Новооткрити производства/фирми и разширения, брой на разкрити работни места

       “Винербергер” ЕООД гр. София – установена на територията на гр. Луковит от 2006 г.

       Основен предмет на дейност: призводство на керамични изделия

       Планувани работни места по инвестиционна програма:

 • Първоначално назначаване – 80 човека
 • При пълна мощност – 150 човека

Винербергер АГ е австрийско дружество, основано през 1819 година във Виена; От 1869  заема стабилни позиции на Виенската борса, а от 1985 стартира процесът на динамична експанзия извън границите на Австрия.  От местен производител на тухли компанията достига престижното първо място по производство на керамични блокове в световен мащаб.
В своята над 180 годишна история фирмата превръща традиционните глинени тухли в модерен високотехнологичен строителен продукт.
Концернът разполага с над 235 завода в 24 страни, броят на служителите му надхвърля 12 000.
Основни позиции на пазара:

 • No 1  в света при керамичните блокове за основна зидария;
 • No 1  в континентална Европа при фасадните тухли и керамичните подови и градински настилки;
 • No 2  в САЩ при фасадните и облицовъчни тухли;
 • No 2  в Европа при покривните системи;

Винербергер ЕООД е регистрирано като дъщерното дружество на  Винербергер АГ в края на 2004 г.  Дейността му обхваща всички процеси от производството, въвеждането на пазара и сертифицирането, търговията и техническите консултации при  проектиране и изпълнение на широка гама системи керамични изделия с марките POROTHERM  и TERCA.
От 2006 година Винербергер ЕООД е мажоритарен акционер в керамичния завод „Успех” АД, в гр. Луковит. Намеренията на фирмата са да инвестира над 20 млн. EUR в реконструкцията и модернизацията на оборудването в съответствие с най-новите технически стандарти. Целта е подобряване на екологичните аспекти на производ-ствената дейност. Екологичната обстановка ще бъде оптимизирана благодарение на изграждането на нова система за добив и транспорт на суровината, на използването на нискоемисионното гориво  природен газ, както и на ниския разход на енергия, обусловен от модерната производствена технология. Съгласно проектите за експлоатация и концесионния договор са предвидени всички мероприятия за рекултивиране и опазване на околната среда.
Реализацията на инвестиционното намерение ще има положително въздействие върху заетостта на населението по време на строителството и експлоатацията, ще се подобри инфраструктурата в региона. Същевременно се цели подобряването на условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие със здравните норми в страната.
Продуктите, които ще се произвеждат в завод „Успех” АД  в Луковит, са керамичните блокове с търговската марка POROTHERM. 
POROTHERM са едроразмерни блокове, с вертикални кухини и  порьозна структура, като са направени от 100% естествени материали. Притежават отлични физико-механични свойства, много добри звукоизолационни и топлотехнически показатели. Използват се за изграждане на носеща или неносеща външна и вътрешна зидария при строителството на обществени и жилищни сгради, едно- или многофамилни жилища, бизнесцентрове, детски градини, болници и други сгради с обществено или стопанско предназначение.

“Дипломат Корпорейшън” ООД – гр. Луковит, ф.д. 681/2000г

  • Основен предмет на дейност – търговия на едро с електродомакински и битови уреди
  • Правоприемник на „Рикошет” ЕООД и ЕТ “Любен Станев – Рикошет” М.VII 2003 г – 50 работни места
  • М. ХII 2004 г – 72 работни места
  • М. ХII 2005 г – 82 работни места
 • М. III 2006г – 92 работни места

“Балкански център Дипломат” ООД – гр. Луковит , ф.д. 398 /2003г

  • Основен предмет на дейност – строителство, хотелиерство, ресторантьорство, обучение за придобиване на професионална квалификация
  • М.ХII 2004 г – 18 работни места;
  • М.ХII 2005г – 19 работни места;
 • М.III 2006г – 62 работни места.

“АБЛАМИЛК” ЕООД – гр. Луковит , ф.д. 656 /2000г – започва дейност от 2005 год.

  • Основен предмет на дейност – преработка и изкупуване на мляко, производство на млечни продукти в сертифицирана мандра на територията на гр. Луковит
  • за 2005г – 33 работни места;
 • началото на  2006г – 36 работни места.

ЕТ “Виолета Георгиева-2003”, ф.д. 13/2003 год. – функционира от 2005 год.

Основен предмет на дейност - шев на карнавални облекла, работно облекло и поръчка на дамско и мъжко облекло

 • за 2005 г. – 17 работни места
 • началото на  2006 г. – 17 работни места

“Родина БГ” ДОО, ф.д. 198/2003 год. – започва дейност от 2003 год.

      Основен предмет на дейност – търговия на дребно с горива и хранителни стоки

 • за 2003 г. – 12 работни места
 • за 2004 г. – 12 работни места
 • за 2005 г. – 20 работни места
 • началото на 2006 г. – 20 работни места

  XI. ЗАКРИТИ ФИРМИ – за периода от действието на ТЗ до 01.06.2006 г.

                    общо за общината  981, в т.ч:

 • Луковит – 641 бр.
 • Бежаново – 31 бр.
 • Беленци – 9 бр.
 • Дерманци – 87 бр.
 • Дъбен – 3 бр.
 • Карлуково – 17 бр.
 • Петревене – 38 бр.
 • Пещерна – 8 бр.
 • Румянцево – 27 бр.
 • Тодоричене – 17 бр.
 • Торос – 64 бр.
 • Ъглен – 39 бр.

Изразено в % към откритите фирми: 47.90 %

XII. ПРОФСЪЮЗИ –

-          КНСБ – Елена Димитрова

-          Промяна  - Йотко Йотов

-          Подкрепа  - Васил Арсов

XIII. СПЕЦИАЛНИ СТИМУЛИ, КОИТО ОБЩИНАТА ДАВА НА ФИРМИТЕ

-          изграждане и поддържане на инфраструктура

-          реклама чрез национални медии

XIV. ОСНОВЕН РАБОТОДАТЕЛ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ 

“БАЛКАНСКИ ЦЕНТЪР ДИПЛОМАТ” ООД – гр. Луковит – хотелиерство и ресторантьорство

„ЛУКОВИТНЕТ" ООД – ИНТЕРНЕТ и компютърни услуги

“СЛАВ 2002” ЕООД  - хотелиерство

https://www.livechatalternative.com/