Инспекторат


ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ“ КЪМ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Звено „ИНСПЕКТОРАТ“ осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на община Луковит. Инспекторатът осъществява контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Луковит на нормативни актове, приети от Общински съвет Луковит, на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Община Луковит, когато такива функции са му възложени от Кмета на община Луковит.

Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит

 

Инспектори:

Антон Антонов

Цвета Попова

Инспекторите осъществяват текущ, превантивен и последващ контрол чрез проверки на място, дават писмени предписания и следят за изпълнението им, осъществяват административно-наказателна дейност по предвидения законов ред.

 

 Звено „Инспекторат” приема сигнали и предложения на граждани и юридически лица чрез:

  • Деловодството на Община Луковит;
  • На e-mail: [email protected]
  • На телефон: 0882 959596

https://www.livechatalternative.com/