Флора и фауна


Географска характеристика

Община Луковит се намира в преходен район между Дунавската равнина и Предбалкана. През територията и минават три реки: река Искър, река Вит и река Златна Панега. Климатът е смекчен умерено континентален, липсват екстремните летни горещини и зимни студове, който са характерни за рязко изразения умерено – континентален климат на Дунавската равнина. В резултат на тези и други фактори почвите на територията на Общината се характеризират с голямо разнообразие.

 

Растителен свят

Територията попада в Мизийската расти-телна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни, широколистни гори-чисти и смесени насаждения от блатун, цер, бук и дъб. Срещат се и вторични съобщества от келяв габър.

В определени райони се срещат: дива циклама, планинска чубрица, “алпийска роза”, бръшлян лиана, жълт равнец, черен глог.

 

Животински свят

В района се срещат следните животни : язовец, лисица, заек, чакал, сърна, дива свиня, костенурка, прилеп, пепелянка, смок: зелен – в тревистите места, сив – в скалистите места, черен – в сенчестите места.

 

Птици

Скална врана, авлига, сокерица, дива патица, кукувица, папуняк, сойка, ястреб и сокол, бял щъркел бяла и сива чапла, лебеди, фазан, яребица, скална лястовица и др. врабчови влаго и карстолюбиви.

 

Галерия природа

https://www.livechatalternative.com/