Проект за изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на Община Луковит за ПИ №№ 44327.25.65., 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, Доклад за екологична оценка на ПИОУП с всички приложения


ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 И 44327.275.55, ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ПУП-ПРЗ за ПИ № 44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55

ПУП-ПП

Доклад за Екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит и подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), и ПУП – парцеларен план (ПП) за електропровод“ с всички приложения към него, Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG000104 „Карлуково“

https://www.livechatalternative.com/