Екологична обстановка


Тенденциите в екологичната обстановка на общината

  Община Луковит най-общо казано не е район с нарушена екологична обстановка.

  Промишлените предприятия на територията на общината не замърсяват въздуха с прах, димни газове и други вещества, над допустимите норми.

  Преобладаващата ниска индивидуална застройка на жилищните сгради е предпоставка за периодично замърсяване на въздуха от битовите топлинни източници, особено през студеното полугодие. Нискокачествените горива, използвани в домакинствата и някои предприятия и учреждения са сериозен замърсител с локално значение.

  Прогнозата за икономически растеж и постепенно излизане на предприятията от застоя, развитие на частния сектор и характерните за района производства - хранително-вкусова, шивашка и хартиена промишленост предлагат да продължи увеличението на количествата твърди битови отпадъци.

  Отпадъците от растениевъдната продукция - слама, царевичак, слънчогледови стъбла и стъбла от зеленчукови култури. По принцип същите остават върху почвата на мястото, където са произведени, заорават се в почвата, обогатяват почвеното плодородиe и не замърсяват природната среда.

  Частното животновъдство е силно развито на територията на общината. Отпадъците от производството на животинска продукция на 100% са биологични и могат да се използват при производството на растениевъдна продукция.

  Проблемът идва от безразборното изхвърляне на тези отпадъци на всевъзможни места, което представлява голям проблем за общината.

 - Идентификация на проблемите на територии и обекти, степен на увреждане

  Входно -изходните артерии на населените места са едни от най-проблемните територии в общината. Безразборното изхвърляне на животински, битови и строителни отпадъци и тяхното смесване прави и животинските отпадъци неизползваеми. Наличието на възлови за страната шосейни артерии (ГП-1-3 София-Русе) предполагат замърсяване на въздуха в общината. Продължаващата масова употреба на оловосъдържащи бензини, в съчетание с разрастването на физическото остаряване на автомобилния парк допринасят значително за замърсяването на атмосферния въздух с прах, оловни аерозоли, неизгорели газове, азотни окиси.

  Проблем за общината бяха складовете за пестициди на бившите ТКЗС-та, в които се съхраняваха стари и негодни препарати. Разрешаването на този проблем стана с изграждането на централизирано депо в село Карлуково.

  С производството на цимент, тухли, керамични изделия строителната промишленост е източник на замърсители на околната среда. Най-значителен дял на замърсяване на околната среда има циментовата промишленост в село Златна Панега. Увеличението на продукцията на цимент след 1994 година доведе до нарастване на емисиите на основните замърсители на въздуха - прах, серни окиси, азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис.

  Липсата на изградена канализационна мрежа, на голяма част от територията на общината , влошава екологичната обстановка. Болшинството жилищни сгради имат септични ями, не изпълняващи до голяма степен предназначението си, което води до преливане и недопустими течове по улиците на града.

  В селищата на общината, както и в града няма сметище, което да е организирано и създадено съгласно изискванията на нормативната уредба. Работи се по създаване на депо за твърди битови отпадъци в град Луковит, но тази процедура изисква огромни средства.

 - Интегрални проблеми за околната среда на територията на общината

Превантивното намаляване на отпадъците се постига чрез прилагане на "чисти" технологии за производство на продукти и опаковки, въвеждане на технологии, при които е сведено до минимум количеството на употребяваните токсични материали и замяната им с нетоксични аналози, насочване вниманието на потребителите към продукти с изразени екологични качества и моделиране на предпочитанията към стоки за многократна употреба и възможност за преработка и оползотворяване.

- Основни замърсители, замърсяване на компонентите на околната среда (води, въздух, почви, твърди отпадъци, шум, радиация, биологично разнообразие).

  Индустриализацията , съпътствана от неадекватното или безотговорно отношение към отпадъците е главната причина за замърсяването с отпадъци. Независимо дали замърсяването е предизвикано от изоставени или неконтролирани отпадъци или от запуснати промишлени площадки, то представлява риск , защото може да се разпространи чрез водите и въздуха при пряк контакт и по пътя на биологичната верига на продуктите.

  За изследване и развитие на методите за идентифициране и почистване , както и за самите дейности по почистване и възстановяване на първоначалните или нормални качества на средата (води, почви, ландшафт, биологично разнообразие) са необходими огромни финансови средства.

  За опазване на природната среда от замърсяване трябва решително да се преустанови практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места. Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя както на подобряването на организацията за събиране на отпадъците , така и чрез намаляване на опасните им свойства.

  Характерно за периода след 1989 година е значителното намаляване на емисиите в повърхностните и подземните води и подобряване на качествените им показатели. Последното е в резултат на ограничаване и спиране на някои производства.

  Няма информация за трайно замърсяване на повърхностните и подземните води в общината.

  Опасен източник на замърсяване на почвите са промишлеността, неправилната употреба на химични средства за растителна защита, транспортът и др. дейности.

  Поради сравнително равнинния терен липсват големи ерозионни процеси. Условията за ерозия са изкуствено създадени чрез несъзнателна стопанска дейност на човека - обезлесяване на наклонени терени, неправилни агромелиоративни обработки и др.

  Битовите отпадъци се събират смесено в съдове (кофи и контейнери), които със специализирана техника се превозват до сметището на града, а за селата - неорганизирано до сметищните площадки.

  Високо е съдържанието на хартия, пластмаса, метали и стъкло в състава на битовите отпадъци, изхвърляни на сметищните площадки. Голяма част от състава на битовите отпадъци представляват ценни вторични суровини. Депонирани те заемат голяма площ от терена на сметището и съкращават значително използването му. Пренасочването на тези компоненти на битовите отпадъци към вторични суровини е мероприятие със значим икономически и екологичен ефект.

  Неблагоприятната акустична обстановка в селищата на общината край оживените пътни артерии се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачни градоустройствени решения и техническо изпълнение на строителството, без предвидена шумозащита на населението.

  Промените в радиационния статус на общината остават в границите на нормативните изисквания.

https://www.livechatalternative.com/