Домашен социален патронаж


Домашен социален патронаж е общинска дейност – комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Луковит.

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит.

Домашен социален патронаж - Луковит обслужва повече от 250 лица в град Луковит и селата Дерманци, Торос, Бежаново, Ъглен, Тодоричене, Дъбен, Пещерна, Беленци, Петревене, Румянцево и Карлуково.

Потребностите от съответната форма на обслужване и вида на услугата се установява чрез извършване на социална анкета и изготвяне на индивидуален план за работа.

Предоставят се следните социални услуги, при изявено желание на потребителя в социалната анкета:

 1. Ежедневно приготвяне и доставяне на топла и диетична храна в дома, съобразена с изискванията за рационално хранене;
 2. Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;
 3. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
 4. Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;
 5. Битови услуги – закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице;
 6. Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
 7. Съдействие за получаване на медицинска и стоматологичнапомощ, както и на други здравни грижи;
 8. Организиране на културни дейности и екскурзии при желание на потребителите;
 9. Съдействие за получаване на административни, финансови, правни и други услуги.

 

Домашен социален патронаж – Луковит обслужва лица, които:

- не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности;

- са навършили пенсионна възраст;

- са с трайно намалена работоспособност 50% и над 50%, удостоверена с  решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК или ЦЕЛКК;

- нямат близки, които да се грижат за тях.

 

Домашен социален патронаж предоставя услуги и на лица, които имат близки, но те са:

- с трайно намалена работоспособност над 70 %, удостоверена с  решение на ТЕЛК, НЕЛК;

- са навършили пенсионна възраст;

- полагат грижи за тежко болно лице или дете;

- са ограничени в обитаваната жилищна площ;

- са на много отдалечено разстояние;

- са в лоши взаимоотношения с обслужването лице.

 

С предимство при приемането в Домашен социален патронаж се ползват лицата над 75-годишна възраст, самотните лица, лицата с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто, военноинвалидите и участниците в отечествената война.

Необходими документи за приемане в Домашен социален патронаж:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК /ако има такова/;
 3. Копие от документ за самоличност;
 4. Копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран или копие от книжка за военноинвалид или военнопострадал;
 5. Копие от последното актуализирано извлечение на НАП за размера на пенсията /ако има такова/;
 6. Един брой фотоснимка /ако разполага с такава/;
 7. Бележка от личен лекарза състоянието на лицето и че не е в контакт с остро заразно болни;
 8. При необходимост се изискват и други документи.

Не се приемат за обслужване лица, чието състояние възпрепятства предоставянето на услугите.

Домашен социален патронаж - Луковит предоставя и други социални услуги по проекти със социална насоченост.

От 2013 г. Община Луковит съвместно с Домашния социален патронаж предоставя услугата „Обществена трапезария”, насочена към задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. Средствата за финансиране на обществената трапезария се осигуряват от Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика. От 60 до 100 социално слаби, самотноживеещи и лежащоболни лица получават безплатна храна всеки обед – супа, основно ястие и хляб.

 

Управител – Величка Цекова

Луковит 5770
ул.”Княз Борис І” 54
тел.: 0879 325901
e-mail: [email protected]


https://www.livechatalternative.com/