Безработица


Състояние

 1. Равнище на безработица в община Луковит през 2017 г. – 1225, което представлява 23,4%.
 2. Регистрирани безработни лица към 31.12.2017 г. по населени места в общината:
 • Бежаново      - 116
 • Беленци        -   22
 • Дерманци      - 109
 • Дъбен           -     5
 • Карлуково     -   46
 • Луковит         - 491
 • Петревене     -   50
 • Пещерна       -     4
 • Румянцево    -   31
 • Тодоричене   -   16
 • Торос            -   78
 • Ъглен            -   39
 1. Регистрирани безработни лица по целеви групи, а именно:
 • безработни младежи до 29 г. – 176, в това число до 24 г. – 61
 • безработни лица до 50-годишна възраст – 390
 • безработни лица с ниско образование: с начално и по-ниско – 643, с основно – 220
 • продължително безработни лица – 598, което представлява 48,82%
 • хора с увреждания – 49
 1. Започнали работа на първичния пазар през 2017 г. млади хора до 29 г. – 178, в това число до 24 г. – 82.
 2. Започнали работа през 2017 г. млади хора до 29 г. по програми и мерки за заетост на основание ЗНЗ и ОП „РЧР“:                                                                                                               
 • започнали работа по мерки за заетост на основание ЗНЗ – 4, от тях 3 до 24 г.
 • започнали работа по програми за заетост на основание ЗНЗ – 5, от тях 3 до 24 г.
 • започнали работа по ОП „РЧР“ – 74, от тях 26 до 24 г.
 1. Регистрирани млади хора за 2017 г. /средно годишен брой/:
 • от 15 до 19 години  –   11                                                                                                                                        
 • от 20 до 24 години  –   68
 • от 25 до 29 години  – 146

Основни цели

Превенция и намаляване на на безработицата, преодоляване на социалната изолация и увеличаване на заетостта на лицата в неравно - стойно положение на пазара на труда. Стимулиране на икономическата активност на лицата извън работната сила.

Конкретните дейности свързани с постигането на тази цел са следните:

•  Увеличаване на пазарния дял, заеман от ДБТ-Луковит на пазара на труда;

•  Повишаване ефективността на посредническата дейност;

•  Реализиране на програми и насърчителни мерки, създаващи условия за борба с младежката безработица

•  Реализиране на програми и насърчителни мерки, създаващи условия за предотвратяване на продължителната безработица;

•  Превенция и ограничаване на безработицата сред лицата над 50 годишна възраст;

•  Реализиране на програми и мерки, създаващи условия за борба с дискриминацията и насърчаване на социалното включване чрез достъп до заетост – включване в обучунеу е заетост на хора с трайни увреждания, насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни майки, лица изтърпели ефективно наказание “лишаване от свобода”, лица с намалена работоспособност ;

•  Насърчаване на предприемачеството и стартиране на самостоятелна стопанска дейност;

•  Реализиране на насърчителни мерки за обучение, насочена към предприемачество и запазване на заетостта;

•  Насърчаване мобилността на пазара на труда;

•  Осигуряване на възможности за равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда;

•  Реализиране на програми и мерки за стимулиране на работодателите да разкриват работни места и да наемат безработни лица;

•  Изпълнение на междуправителствени спогодби за обмен на международна сила.

 

Повишаване на квалификацията и преквалификацията 
на работната сила съобразно търсенето на пазара на труда.

•  Професионално информиране и консултиране на безработни и заети лица и учащи се;

•  Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;

•  Мотивационно обучение на безработни лица;

•  Реализиране на програми и мерки, създаващи условия за развитие на умения, необходими за пазара на труда.

https://www.livechatalternative.com/