Безработица


Състояние

Средносписъчният брой на регистрираните безработни през 2003 год. наброява 2026 лица. В сравнение с предходната година се наблюдава спад с 18.54 на сто, а спрямо 2001 год. – спад с 16.86 на сто, което бележи тенденция към намаляване на безработицата.

В годишен аспект равнището на безработицата спрямо икономически активното население е:

Община Луковит: 1850 / 9242 = 20.02 %

Към края нам. юни 2004 год. регистрираните безработни лица от община Луковит в Дирекция “Бюро по труда” са 1575 лица, което изразено спрямо икономически активното население определя 17,04 % безработица. В сравнение със същия период на 2003 година се наблюдава намаление с 510 лица или 24.46 на сто, а спрямо края на първото полугодие на 2002 год. намалението е със 39,56 на сто.
 

Основни цели

Превенция и намаляване на на безработицата, преодоляване на социалната изолация и увеличаване на заетостта на лицата в неравно - стойно положение на пазара на труда. Стимулиране на икономическата активност на лицата извън работната сила.

Конкретните дейности свързани с постигането на тази цел са следните:

•  Увеличаване на пазарния дял, заеман от ДБТ-Луковит на пазара на труда;

•  Повишаване ефективността на посредническата дейност;

•  Реализиране на програми и насърчителни мерки, създаващи условия за борба с младежката безработица

•  Реализиране на програми и насърчителни мерки, създаващи условия за предотвратяване на продължителната безработица;

•  Превенция и ограничаване на безработицата сред лицата над 50 годишна възраст;

•  Реализиране на програми и мерки, създаващи условия за борба с дискриминацията и насърчаване на социалното включване чрез достъп до заетост – включване в обучунеу е заетост на хора с трайни увреждания, насърчаване на работодателите да наемат безработни лица – самотни майки, лица изтърпели ефективно наказание “лишаване от свобода”, лица с намалена работоспособност ;

•  Насърчаване на предприемачеството и стартиране на самостоятелна стопанска дейност;

•  Реализиране на насърчителни мерки за обучение, насочена към предприемачество и запазване на заетостта;

•  Насърчаване мобилността на пазара на труда;

•  Осигуряване на възможности за равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда;

•  Реализиране на програми и мерки за стимулиране на работодателите да разкриват работни места и да наемат безработни лица;

•  Изпълнение на междуправителствени спогодби за обмен на международна сила.

 

Повишаване на квалификацията и преквалификацията 
на работната сила съобразно търсенето на пазара на труда.

•  Професионално информиране и консултиране на безработни и заети лица и учащи се;

•  Обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;

•  Мотивационно обучение на безработни лица;

•  Реализиране на програми и мерки, създаващи условия за развитие на умения, необходими за пазара на труда.