Банкови данни


Заплащането на услугите може да се осъществи с платежна карта чрез терминални устройства ПОС и/или в брой на гише в Центъра за административно обслужване на Община Луковит - гр. Луковит, ул. "Възраждане“ №73, ет. 1, или чрез Банка ДСК АД, Изипей АД, Системата за електронно плащане на адрес https://pay.egov.bg/

Банкова сметка на Община Луковит

ИНСТИТУЦИЯ

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

БУЛСТАТ

BG 000291602

АДРЕС

УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №73

МОЛ

ИВАН ГРЪНЧАРОВ

IBAN

BG58STSA93008450103800

BIC

STSABGSF

БАНКА

ДСК ЕАД, клон гр. Луковит​​​​​​​

 

Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патент) данък

44 14 00

Данък недвижими имоти

44 21 00

Данък върху наследства

44 22 00

Данък превозни средства

44 23 00

Такса битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване 3%

44 25 00

Туристически данък

44 28 00

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

Приходи от наеми на земя

44 42 00

Дарения, помощи и др. безв. получени суми от страната

44 51 00

Дарения, помощи и др. безв. получени суми от чужбина

44 52 00

Приходи от продажба на ДМА

44 55 00

Приходи от продажба на земя

44 56 00

Приходи от концесии

44 57 00

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

Други неданъчни приходи

44 70 00

Такси за технически услуги

44 80 01

Такси за административни услуги

44 80 07

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

Такси за гробни места

44 80 11

Такси за притежаване на куче

44 80 13

Други общински такси

44 80 90

https://www.livechatalternative.com/